ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4

ތާރީޚް

17 ޖޫން 2020 11:45

ނަންބަރު

1

1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން މުޤައްރިރު ކަމުގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ގެ ނަން އަދި ނާއިބު މުޤައްރިރު ކަމުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް ޒޯން 1 އަދި 2 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 50 އަހަރަށް ލުއްޔަށް ދޭން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 ޖޫން 2020 - އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA