ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4

ތާރީޚް

17 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
17 ޖޫން 2020 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA