ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖުލައި 2019 11:00

ނަންބަރު

3

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން. ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ކޮމިޓީން މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރަމުންދާކަން އެންގުން. ޕެޓިޝަން ދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަނޑިއަކީ 19 އޮގަސްޓް 2019.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA