ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އދ.މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

އދ.މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ކަމުގައިވާތީ، ކޮމިޓީން މި ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރިއެވެ. ޕެޓިޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، ޕެޓިޝަނާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށްއެދި، ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

21 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA