ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 މާރިޗު 2022 11:40

ނަންބަރު

6

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި 31 މާރިޗު 2022 ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި ބިލާގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެއަށްފަހު، ހެއްކާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 9 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބެއްލެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA