ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 އޮކްޓޯބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ހެއްކާބެހޭ ބިލު

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

4 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ފެބްރުއަރީ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 މާރިޗު 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 މާރިޗު 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މާރިޗު 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މާރިޗު 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޭޕްރީލު 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މޭ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މޭ 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ޖޫން 2022 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 މާރިޗު 2023 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA