ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޭޕްރީލު 2022 11:40

ނަންބަރު

10

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ބާ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 10،000 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ބާ ރުފިޔާ ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވީ، ބާ ކައުންސިލުން އެ އަދަދު ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ބައްލަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލީ މައުލޫމާތު އެ ކައުންސިލުން ހޯއްދެއްވުމަށެވެ. އެއަށްފަހު، ހެއްކާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 47 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 53 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބެއްލެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA