ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 އޭޕްރީލު 2022 12:10

ނަންބަރު

16

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، އެ ބިލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (6) އާއި، 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) އާއި އެ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި، 38 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި، 95 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (9) އަދި (20) ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA