ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA