ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ)

ތާރީޚް

13 ޖޫން 2022 11:00

ނަންބަރު

5

5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވެ އާ ކައުންސިލެއް އިންތިހާބު ވެފައިވާތީ، މި މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ޙައްލު ލިބިފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ މި ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރަތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA