ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ޖޫން 2022 10:56

ނަންބަރު

31

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެއްކާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 147 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ބިލުގެ ނިޔަލަށް ބެއްލެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ފަހުން ބެއްލެވުމަށް ޕާކްކޮށްފައިހުރި މާއްދާތައް ބެއްލެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
4 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ހެއްކާބެހޭ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA