ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ޖޫން 2022 11:05

ނަންބަރު

35

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ތިރީގައިވާ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއެއްކަމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. 1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު؛ 2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު؛ 3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު؛ 4. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA