ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު)

ތާރީޚް

15 ޖޫން 2022 19:30

ނަންބަރު

2

2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ޖޫން 2022 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA