ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު)

ތާރީޚް

14 ޖޫން 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން

ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ޖޫން 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
14 ޖޫން 2022 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2022 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2022 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA