ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު)

ތާރީޚް

16 ޖޫން 2022 12:30

ނަންބަރު

3

3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ޖޫން 2022 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA