ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

26 އޮކްޓޯބަރު 2022 23:18

ނަންބަރު

3

2022 ވަނަ އަހަރު ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ-1 ގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމާ ގުޅޭގޮތުން 22 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ކޮމިޓީން ނިންނި ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަގާ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިދާރީ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެންމެފަހު، މިއަދަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާ ދުވަހަކަށް ފަސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA