ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA