ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

2 ނޮވެމްބަރު 2022 13:10

ނަންބަރު

4

2022 ވަނަ އަހަރު ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ-1 ގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންގޮދްފައިވަނީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ. މިއަދުގެ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިދާރާގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA