ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

ތާރީޚް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA