ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ނޮވެމްބަރު 2022 11:30

ނަންބަރު

21

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ، ޗެނަލް 13 އަދި ސަންގު ޓީވީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ. ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA