ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް މާއްދާތައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޤާނޫނާއި ތަޢާތުޟުވުމާއި ގުޅޭ.

ޚުލާސާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 16/2010) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ރީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް (ގަވާއިދު ނަންބަރ: 2022/R-1)ގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA