ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ނޮވެމްބަރު 2022 11:00

ނަންބަރު

22

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވީޓީވީ އަދި ދިވެހި ޗެނަލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA