ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ނޮވެމްބަރު 2022 11:30

ނަންބަރު

23

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ސީ.އެން.އެމްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވައި، ކޮމިޓީގައި ކުރެވުނު ދިރާސާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނުގައި ނެތް ޝަރުޠެއް ގަވާއިދަކުން ކަނޑަނޭޅޭނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA