ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2022 12:30

ނަންބަރު

24

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާތީ، ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު ބާޠިލުވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާދައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަދި ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA