ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ޚުލާސާ

ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ނޮވެމްބަރު 2022 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
23 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA