ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 ނޮވެމްބަރު 2023 10:10

ނަންބަރު

8

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށާއި، އަދި ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަކީ އެ އޮނިގަނޑާ އެއްހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުސާރަތަކެއް ނޫންކަމަށްވާތީ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވައި، ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ރެކަމެންޑޭޝަންސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
26 ނޮވެމްބަރު 2023 - ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA