ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 ނޮވެމްބަރު 2023

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުން ތިނަދޫ ސިޓިއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދޭ އެންމެހާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އަދި ސިޓިއަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންވެގެންވާއިރި، މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

26 ނޮވެމްބަރު 2023 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA