ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2020 12:30

ނަންބަރު

3

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވީ، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުއްވި ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެޙާދިޘާ ހިނގިއިރު އެ ފުލުހުންގެ މަޤާމާއި އަދި މިހާރު އެ ފުލުހުން ތިއްބެވި މަޤާމް ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އެ ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފޭސްބްކް ޕްރޮފައިލް ކަޅު ކުލައަށް ބަދަލުކޮށްގެން އިޙްތިޖާޖްކުރި ފުލުހުންނާމެދު އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުއްވި ފުލުހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެކަން ހިނގިއިރު އެ ފުލުހުންގެ މަޤާމާއި އަދި މިހާރު އެ ފުލުހުން ތިއްބެވި މަޤާމް ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންއިން މި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 ޖުލައި 2019 - މ. އުޖާލާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިޙްތިޖާޖްގެ މައްސަލަ.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA