ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މ. އުޖާލާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިޙްތިޖާޖްގެ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

5 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު މ. އުޖާލާގެ، މާލެ، އަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވަދެ އެގޭގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި، އެކަން ކުރި ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި އިޙްތިޖާޖުކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ޖުލައި 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA