ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 މޭ 2020 21:00

ނަންބަރު

17

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި 23 މޭ 2020 ކަމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އަދި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނރަލްގެ އޮފީސް، ޑިޕާޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެވެ. އަދި މި ދެ މުއައްސަސާއާ 21 މޭ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA