ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 މާރިޗު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
14 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 39ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA