ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 މޭ 2020 20:30

ނަންބަރު

18

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA