ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2020 11:05

ނަންބަރު

5

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުވާނުކުރެވި ތިބި ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓީއިން ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ސާފުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/5 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި، ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް އިންތިޤާލީ މާއްދާއެއް ހިމަނުއްވައިދެއްވުމަށް އެފަރާތްތަކުން އެދިފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA