ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA