ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2020 12:35

ނަންބަރު

7

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބުމުން، އެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA