ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 މޭ 2020 21:00

ނަންބަރު

19

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާތީ، އެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ 26 މޭ 2020 އެވެ. އަދި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތައް ލިބިފައިވާތީ، އެ ޚިޔާލުތަކާއެކު ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA