ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 މާރިޗު 2020 14:10

ނަންބަރު

10

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ކައުންސިލުގެ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA