ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 މޭ 2020 21:00

ނަންބަރު

22

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގެ 1-163 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) ، (ނ) ، (ރ) އަދި (ބ) އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ޑްރާފްޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ނިންމެވިގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ދެން ބިލުގެ ހުރި މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކޮށް، އެކި އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މާދަމާ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި، ބިލު ފައިނަލް ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA