ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 މާރިޗު 2020 14:05

ނަންބަރު

12

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު، އިޖުރާއަތްތައް ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމަވައި، އެ ރިޕޯޓްތައް ފައިލްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA