ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 މޭ 2020 21:00

ނަންބަރު

23

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގެ 1-163 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) ، (ނ) ، (ރ) އަދި (ބ)، 1-203 އާއި 2-203 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ޑްރާފްޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ނިންމެވިގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA