ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 އޭޕްރީލު 2020 11:05

ނަންބަރު

13

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން (ރޫލް އޮފް ލޯ) ދަމަހައްޓާކަން ޔަޤީންކުރުމާ މެދު ކޮމިޓީއަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް، އެމުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ސަރކިއުލަރ އިން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA