ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 އޭޕްރީލު 2020

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

20 އޭޕްރީލު 2020 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
4 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA