ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 އޭޕްރީލު 2020 11:05

ނަންބަރު

15

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން (ރޫލް އޮފް ލޯ) ދަމަހައްޓާކަން ޔަޤީންކުރުމާ މެދު ކޮމިޓީއަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް، އެމުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިބިފައިވާތީ އެސިޓީތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލެއްވި ރިޕޯޓްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ 9 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، ރައީސުމްޖުމްހޫރިއްޔާ 105 މީހެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައިވާތީ، އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އަދި އެ 105 މީހުންނާބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ސިޓީ ލިޔުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިފައިވާގޮތް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA