ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޭޕްރީލު 2020 11:10

ނަންބަރު

16

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފަކު އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ކެނޑިޑަސީ އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން މަޤާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދާކުރެއްވުމަށް ކެނޑިޑެސީ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ، އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް ހޯއްދެވުމަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA