ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖޫން 2020 12:43

ނަންބަރު

27

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި 2019/5 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 6 ޖުލައި 2020 ގައި ކަމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. އަދި، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA