ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ނޮވެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

48

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޕެނަލް އެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަށްވާތީ، އަދި މިކަން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 17 ނޮވެންބަރު 2019 ކަމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. އަދި ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލައަކީ، ހައި ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާ ކަންތައްތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓީއިން އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރައްވައި، މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ރިޕޯޓްގައި އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އިތުރަށް ކޮމިޓީއިން މި މައްސަލައާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބައެއް ބިލުތައް ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީން ވަރކިންގ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމުގައި އެ ސަބް ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލުވެސް އެހެން ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރައްވާ ބިލުތަކާ އެއްގޮތްކުރައްވަމުން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ހައި ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA