ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހައި ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލްތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާ ކަންތައްތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

7 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA