ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 އޮކްޓޯބަރު 2019 12:30

ނަންބަރު

41

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައވާ ގޮތަށް، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިޒާމު، އެހެން ނަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، އެބޭފުޅުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުންނަން ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް ލިބިގެންވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށްކަމުން، އެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައި އެ އިދާރާއިން މި މައްސަލަ ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ ރިޕޯޓް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA