ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ޖުލައި 2020 12:10

ނަންބަރު

36

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެސް.ޓީ.އޯ (ސިންގަޕޯރ) ޕވޓ ލޓޑއާ ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގައިގެން މެންބަރުން ދިރާސާކުރަނއްވަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، މި ޑޮކިއުމަންޓް މެންބަރުން އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA