ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

"އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަރޕޯރ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން ހިންގި ތެލުގެ ވިޔަފާރީއާ ބޭރުގެ އެކައުންޓިންގ ކުންފުނިންގ އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

"އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަރޕޯރ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން ހިންގި ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ އެކައުންޓިންގ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓު، ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 7 ފެބްރުވަރީ 2012 ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން ބައްލަވައިގަނެ، ފޮރުވާފައިވާތީ، އަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު އޮތްތަނަކުން ހޯއްދަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްދު ކުރުމަށް އެދި، މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 ޖޫން 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA